This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2022/07/05 at 08:10
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Astrit Hana

Astrit Hana është aksioneri më i madh i "Scan TV" dhe ka nën pronësi edhe 0.78% të "Credins Bank" (me vlerë nominale 800.000 euro), banka e tretë më e madhe në vend për nga asetet. Vajza e tij, Elvana Hana, është administratore e "Scan TV", ndërsa dhëndri i tij, Maltin Korkuti, është administrator i "Credins Bank".

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Bank

Credins Bank (0.78%)

Familjarë & miq

Interesat e lidhura të anëtarëve të familjes

Elvana Hana – është ekonomiste. Gjatë viteve 2005-2013, ajo shërbeu si drejtoreshë e Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor. Ajo është vajza e Astrit Hana, aksioneri kryesor i kompanisë dhe bashkëshorte e Maltin Korkuti, Administrator i Credins Bank, banka e tretë më e madhe për nga asetet në Shqipëri.

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe raportet financiare janë publikisht të disponueshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Të dhënat financiare të raportuara i përkasin vitit 2016. Kursi mesatar i këmbimit i raportuar nga Banka e Shqipërisë është përdorur për të konvertuar shumat në USD. SCAN TV iu përgjigj kërkesës së MOM për informacion më 26 Dhjetor 2017. Shiko burimet për më shumë.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ